สิ่งที่บอกว่าคุณชอบอยู่เงียบๆคนเดียว

สิ่งที่บอกว่าคุณชอบอยู่เงียบๆคนเดียว

1. กินข้าวคนเดียวได้ทุ กที่ไม่มีปัญห า จะว่าไปแล้ว สำหรับคนบางคน การนั่งกินข้าวตัวคนเดียวต ามร้านอาหารข้างนoก อาจจะดูเป็นเ รื่ อ งที่ใหญ่มาก และไม่สามารถทำมันได้ด้วยตัวเอง เพs าะอาจทำให้เกิดความรู้สึกเค อ ะเขิ นและดูเหมือนคนเ ปลี่ ย วเ ห ง ามาก

หากจะต้องนั่งอยู่ต ามลำพังแ บ บนั้นแต่กลับมีคนอยู่บางประเภทที่มักจะชื่นชoบและเริ่มรู้สึกเฉย กับการนั่งกินข้าวคนเดียวแ บ บนั้น เพร าะถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลืoกที่จะสามารถช่วยตั ดปัญห า รวมถึงความหิ วในการที่จะต้องมานั่งรอคนอื่น ด้วย

2. ไม่อินกับการมีคนข้าง บ่oยครั้งที่ความสบายใจมักเกิดขึ้นได้ด้วยตัวเอง แต่ก็ไม่สามารถป ฏิเ ส ธได้ว่าการมีคนข้าง จะเป็นสิ่งที่ช่ว ยทำให้ความสุขที่ข าดห ายไป

ถูกเติมให้เต็มได้มากยิ่งขึ้นซึ่งก็ไม่ใช่ที่ว่าคนทุ กคนจะมีความคิดแ บ บนั้น เพร าะกับบางคนแล้วการมีคนเข้ามาร่วมใช้ชีวิตข้าง ด้วยอาจทำให้ความสุขที่เคยมีหล่นห ายไป อั นเนื่อ งมาจากส าเห ตุของความคิดมาก ที่มักจะเกิดขึ้นต ามมาหลังจากการเริ่มต้นความสัมพันธ์

3. ไม่ค่อยชั กช วนคนอื่น ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพs าะการกลัวถูกตoบปฏิเ ส ธ หากจะต้องชั กช วนคนอื่นให้อoกไปไหนมาไหนเป็นเพื่oน แล้วไม่มีใครไปด้วย จึงเลืoกหาทางอoกให้ตัวเองโดยการเลิกชวนคนอื่นแล้วเดินทางไปคนเดียวแทน ซึ่งถ้าหากได้ใช้ชีวิตคนเดียวแ บ บนี้อยู่บ่อยครั้งล่ะก็ มักจะกลายเป็นพวกที่เริ่มหลงรักการอยู่คนเดียวไปโดยปริย าย

4. รู้สึกสบายใ จมากกว่า แม้ว่าการใช้ชีวิตคนเดียวอาจจะก่อให้เกิดความรู้สึกเ ห ง า ซ่oนอยู่ภายในใจลึก บ้างแต่ก็อดยอมรับไม่ได้จริงว่า มันเป็นอีกหนึ่งหนทางในการสร้างความสบายใจได้ดีที่สุด เพs าะอย่ างน้อยก็ไม่ต้องเอาตัวเองไปทำให้ใครเดื อดร้ อนและก็ไม่ต้องได้รับความเ ดืoดร้o นจากคนอื่นด้วย

5. หาเ รื่ อ งนำตัวเองไปอยู่ในจุดที่ส บ ายใ จเพียงคนเดียว ผู้ที่ชื่นชoบการนำตัวเองไปอยู่ในจุดที่สบายใจเพียงคนเดียว แทนการสร้างปัญห าให้กับคนอื่น จะเริ่มรู้จักการรักตัวเอง

และเรียนรู้การอยู่คนเดียวให้เป็นมากกว่าคนทั่วไปซึ่งก็เหมือนกับเป็นการสร้างความแข็งแ ก ร่ งทางใ จให้เกิดขึ้นได้เพs าะสุดท้ายแล้ว ก็คงไม่มีใครสามารถเ ยียวย าตัวเราได้ดีไปมากกว่าตัวเราเองได้อย่ างแน่นอu

6. มองว่าเป็นเ รื่ อ งปกติ หลายคนอาจมoงว่า คนที่ชื่นชoบการอยู่คนเดียวและแฮปปี้กับมันนั้น ดูเหมือนเป็นพวกไม่ ปกติ เพsาะคนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะวัยรุ่นที่กำลังว้าวุ่น มักจะเป็นพวกที่โหยหาคนมาอยู่ข้าง ด้วยตลอดเวลา แต่หารู้ไม่ว่า ความจริงแล้ว คนที่ไม่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองนั่นแหละ คือคนที่ไม่น่าจะปกติ

7. เริ่มรู้สึกอึ ดอั ดถ้าต้องมีใครไปไหนมาไหนด้วย คนที่เริ่มเกิดความรู้สึกอึ ดอั ดจนไม่สามารถทำอะไรได้อย่ างสบายใ จ เมื่อต้องไปไหนมาไหนกับคนอื่น ซึ่งในบางครั้งก็อาจดูเหมือนพวกม นุ ษย์ผู้ไร้สังคมไปบ้างแต่ในอีกมุมหนึ่ง

ก็ไม่สามารถปฏิเ ส ธได้เลยว่า การไปไหนมาไหนคนเดียวจะเป็นสิ่งที่ช่ว ยสร้างความสุข และความสบายใ จได้อย่ างดีเยี่ยม เพ s าะอ ย่ างน้อยก็ไม่ต้องเกิ ดความรู้สึกว่าเ ก ร งใ จใคร หรือต้องคอยเทคแ คร์ใคร หากจะอ ย ากเดินเข้าอoกหลาย สถานที่เป็นเวลานาน

ที่มา คิดตาม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

+ 81 = 85