คู่ ชี วิ ต ไม่จำเป็นต้องดีที่สุด ข อ แ ค่ เป็นคู่ชีวิต ที่เข้าใจกันก็พอแล้ว

คู่ ชี วิ ต ไม่จำเป็นต้องดีที่สุด ข อ แ ค่ เป็นคู่ชีวิต ที่เข้าใจกันก็พอแล้ว

จ ง เ ลื อ ก รักคน ที่เขายอมเหนื่อย เพื่อคุณ ไม่ใช่คนที่คุณต้องเหนื่อย เพื่อเขา บุญพาวาสนา ส่งให้เรานั้น มาเป็นคู่ชีวิต เ ธ อไม่จำเป็น ต้องดีที่สุด ขอแค่เธอ เขาใจฉัน ก็พอแ ล้ ว

คู่ ชี วิต กับ คู่รักต่างกัน คู่ชีวิต หมายถึง คนอยู่กับคุณ ไม่ว่ายามทุ กข์ยามสุข แต่คู่รัก หมายถึง คนที่จะอยู่กับคุณ ในเวลาที่ มีความสุข เท่านั้น แต่เมื่อเกิดความทุ กข์ขึ้นมา เขาอาจจะทิ้งคุณ ไปหาความรักใ ห ม่

แ ต่ คู่ชีวิจะอยู่กับคุณ คอยแก้ปั ญห าให้คุณ อยู่เป็นเพื่อน อยู่เป็นที่พักใจ ไม่ว่าคุณจะเจออะไรร้า ยๆ มาแค่ไหนก็ตาม อย่ าเลือกคนที่คุณ ต้องเหนื่ อ ยเพื่อเขาตลอด แต่จงเลือกอยู่กับ คนที่พร้อมจะเหนื่อยลำบาก สุขและทุ กข์ไปพร้อมคุณ อยู่เป็นความรัก ในฐานะคู่ชีวิต

แ ม้ น มีวาสนา ขอแค่บ้านแสน สงบสุข ไม่หวังอัครสถานหลังโต มั่นคง หากแต่แข็งแรง อบอุ่น ด้วยความรักใคร่ กลมเกลียว ไม่หวังบ้านสวยงามเลิศหรู

ห า กแต่งามหมด จรดด้วยจิตใจ ของครอบครัวที่ ปรารถนาดีต่อกัน ไม่หวังพร้อมสรรพสิ่งแวดล้อม แห่งสวนสวรร ค์ หากแต่เป็นสังคมเอื้อเฟื้อ รายล้อมด้วยเพื่อนบ้าน เป็นมิตร

ข อ แค่มีคู่ชีวิตที่ เข้าใจกัน ไม่หวังว่า ต้องดีที่สุด หากแต่ดีสมกัน ศีลเสมอกัน ไม่หวังว่าสวย หล่อล า กดิน หากแต่เดินไปด้วยกันแล้วส่งเสริม ไม่หวังเป็นช้ างเท้าหน้าเท้าหลัง

ห า กแต่เดินเคียงกัน ไปในทุกวันดี ร้า ยด้วยรอยยิ้ม ขอแค่มีงานที่รักเป็น เสาหลักรายได้ ไม่หวังงานที่มีหน้ ามีต าอ วดใครๆ หากแต่เป็นงานที่ทำแล้วมีความสุข นายดี เพื่อนดี ลูกน้องดี ไม่หวังรายได้ ม ห าศ า ล

ห า กแต่สมความสามารถ ติดตัว เลี้ยงดูครอบครัวได้ สำคัญคือไม่มีห นี้สินจากสินทรัพย์เสื่อมราคา เพื่อรักษ าหน้ าต าในสังคมขอแค่บั้นปลายแห่งชีวิตที่สุขภาพดี

ไม่หวังปั้นปลายประสบความสำเร็จเป็นตำนาน หากแต่มีสุขภาพที่ดีตามวัย ไม่มีโ ร คภั ยไ ข้ เ จ็ บ ท ร ม า น ตัวเองและคนรอบข้าง ไม่หวังลูกหลานคลานหมอบรอรับมรดกสมบัติเอาหน้า หากแต่ลูกหลานรักรู้คุณ

น้ อ ม รับ มรดกแห่ง วาสนา ต่อไปเป็นมรดกล้ำค่าขอแค่ลูกเป็นคนดีของสังคม ไม่หวังยัดเยียดให้ลูกเป็นที่หนึ่งในทุกด้าน

ห า กแต่มีปั ญ ญ าเอาตัวรอดเลี้ยงดูตัวเองได้ ไม่หวังให้ลูกโดดเด่นนำสมัย หากแต่อ่อนน้อมถ่อมตน รู้กาลเทศะ มีมารยาท จนใครๆ ที่ได้รู้จักเมตต าเอ็ นดู

และสำคัญ คือ มีปัญญาแ ย ก แ ย ะชั่ ว ดี อย่าให้ใครด่ ามาถึงพ่อแม่ว่า ไม่สั่งสอน สุดท้ายหากยังเหลือ วาสนา ไม่หวังงาน ศ พ แห่งเกียรติยศ

ห า กแต่ลมห ายใจสุดท้ายที่สงบ พร้อมหน้าลูกหลานร่ำลา ตั้งจิ ต อ ธิ ษ ฐ า น จะทำให้ได้ดั่งหวัง ด้วยขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นองค์พย านในมุ่งมั่น

มิ ใ ช่ ดลบันดาล ตั้งใจกราบพ ระผู้ปฏิบัติดี เพื่อชี้แน ะเข็มทิศทางไปสู่ วาสนา มิหวังปาฏิหาริย์แห่งคุณวิเศษ คุณพ ระ บทสรุปแห่งมี หรือ ไม่มี วาสนา นั้นไซร้ เราทุกคนล้วน เลื อกได้เองอย่าง แ ท้ จ ริ ง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

− 2 = 3